Refund and Returns Policy

 

Overview

Nòt Enpòtan: Lè w fin enskri nan yon kou, w’ap kòmanse travay sou kou sa ofisyèlman nan semèn ki vin annapre a. Nou fè sa yon fason pou nou ka asire nou ou konprann jan platfòm nan fonksyon. Sa vle di, ou konn jan pou w konplete leson yo, fè devwa yo, epi kontakte pwofesè yo. Se yon mezi nou pran pou nou ka ede w antanke kliyan, nou espere w konprann sa. Nou pa fonksyone tankou lòt platfòm yo. Etidye nou yo gen pwofesè ki la pou ede yo jiskaske yo fini fòmasyon yo. 

Nou p’ap ba w sètifika si w pa reyisi chak grenn kou nan fòmasyon an, e nou p’ap remèt kòb la si w enskri epi w pa konplete kou a. Ou pa ka bay lòt mou etidye nan plas ou. Ou gen 7 jou pou w chanje fòmasyon w te chwazi a, sa vle di, si w te chwazi anglè, ou ka chanje nan espanyòl ( sa pa valab pou kou ki dire mwens pase de mwa yo). Si gen diferans nan pri yo:

1) Nou p’ap fè refund si kou w chwazi chanje a vann pi ba pri.

2) Si kou w chwazi chanje a vann pi chè, ou dwe peye diferans lan pou nou ka fè chanjman pwogram nan pou ou.

 

Our refund and returns policy lasts 15 days. If 15 days have passed since your purchase, we can’t offer you a refund or exchange. No refunds for courses that last less than 2 months.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

Several types of goods are exempt from being returned. Perishable goods such as food, flowers, newspapers or magazines cannot be returned. We also do not accept products that are intimate or sanitary goods, hazardous materials, or flammable liquids or gases.

Additional non-returnable items:

 • Gift cards
 • Downloadable software products
 • Some health and personal care items
 • Courses that last less than 60 days

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

Please do not send your purchase back to the manufacturer.

There are certain situations where only partial refunds are granted:

 • Book with obvious signs of use
 • CD, DVD, VHS tape, software, video game, cassette tape, or vinyl record that has been opened.
 • Any item not in its original condition, is damaged or missing parts for reasons not due to our error.
 • Any item that is returned more than 30 days after delivery

Refunds

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.


Late or missing refunds

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at {email address}.


Sale items

Only regular priced items may be refunded. Sale items cannot be refunded.

Exchanges

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at {email address} and send your item to: {physical address}.

Gifts

If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and they will find out about your return.

Shipping returns

To return your product, you should mail your product to: {physical address}.

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary.

If you are returning more expensive items, you may consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Need help?

Contact us for questions related to refunds and returns.

 
 
Nòt Sou Kèk Pwen Enpòtan konsènan Konduit nou Sou platfòm Academy an genyen yo:
 
Respè youn pou lòt vrèman enpòtan sou tout platfòm Diedo Academy yo.
 • Kèk lòt pwen enpòtan: 

   

  • Tout materyèl kou yo se pwopriete Diedo Academy, e yo pa dwe itlize yo nan okenn lòt etablisman edikatif san pèmisyon Akademi an.

   

   

  • Okenn moun pa gen dwa mete videyo ki fèt espesyalman pou akademi an sou kanal oswa reso sosyal yo san pèmisyon Akademi an.
  •  Tout dokiman ki fèt pou Akademi an dwe gen logo Akademi an pa anlè, agoch. Otè dokiman an dwe mete non’l ak e-mail li nan tèt dokiman an. Depatman li reprezante a dwe afiche nan pye dokiman an, adwat. Nòt sa valab pou ni pwofesè ni etidyan.
  •  Moun pa gen dwa vin fè deba sou relijyon, politik, oryantasyon seksyèl, oswa kèlkeswa lòt sijè ki ka lakòz divizyon nan mitan kominote Akademi an. 
  • Pwofesè yo pa dwe mande Etidyan yo okenn èd ekonomik, ni yo pa dwe eseye koutize yo sou platfòm Akademi an Vis Vèsa. Anplis de sa, etidyan yo pa dwe vin mande etidyan parèy yo lajan sou platfòm Academy an pou kèlkeswa rezon an.
  • Nou pa sitire okenn zak derespektan anvè Pwofesè yo, Kamarad klas yo, oswa kèlkeswa lòt itilizatè platfòm nou yo. 
  •  Nou pa sitire zak rasis, vyolans vèbal oswa menas, betiz, elatriye nan espas Akademi an. 
  • Nou kondane tout fòm move “netikèt” sou platfòm nou yo.  
  •  Pwofesè yo gen dwa sanksyone kèlkeswa etidyan yo avèti plizyè fwa paske yo vyole you’n nan prensip ki anwo yo. 
  • Mèsi paske w chwazi fè pati Akademi an. Ansanm nou ka patisipe nan kreye yon edikasyon  ki gen kalite e ki aksesib pou tout moun.

Dieudonné Vernet, Founder & CEO Of Diedo Academy

 
 

Scroll to Top
Pale Avè'n
1
Ou Bezwen Èd?
Diedo Academy
Hello 👋
Kijan Nou Ka Ede W?